Contineo Slovakia s.r.o.

Next Generation BPM Suite & Business Software

Metasonic® Suite predstavuje Next Generation BPM Suite & Business Software umožňujúci:


 • modelovanie procesov
 • optimalizáciu procesov
 • automatizáciu procesov
 • meranie výkonnosti procesov

Hlavnou konkurenčnou výhodou oproti iným produktom je veľmi rýchle a jednoduché vytvorenie reálnej IT aplikácie z procesného modelu iba v 3 krokoch:

 • procesný model – užívatelia (biznis oddelenie) s podporou IT oddelenia namodelujú svoj proces(y) a definujú služby potrebné na efektívne plnenie svojich úloh. Tento proces(y) môžu ihneď interaktívne validovať s inými užívateľmi využitím web platformy bez akéhokoľvek programovania.
 • integrácia – užívatelia môžu jednoducho prepojiť svoje procesné modely na existujúce IT aplikácie, z ktorých potrebujú dáta a tiež veľmi jednoducho prepojiť procesné modely s organizačnou štruktúrou.
 • vykonávanie – užívatelia realizujú proces(y) automatizovane presne tak, ako si ho namodelovali. Metasonic® Suite automaticky generuje z biznis procesného modelu IT workflow aplikáciu. Užívatelia sú pri plnení svojich úloh automaticky vedení krok za krokom v súlade s pravidlami priebehu procesu.

Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je použitie patentovo chránenej S-BPM (Subject-Oriented Business Process Management) metodológie. S-BPM metodológia predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým BPMN metodikám. Popis procesov (modelovanie) je orientované na účastníkov procesov (subjekty) a popis komunikácie a väzieb medzi nimi.

Metasonic® Suite tvoria 4 základné moduly:

Metasonic® BUILD – prostredie pre analýzu, modelovanie a dizajn procesov pomocou S-BPM metodológie. Účastníci procesov môžu veľmi jednoducho len s použitím 5 symbolov a bez akéhokoľvek programovania modelovať svoje procesy využívajúc intuitívne orientovaný užívateľský interfejs a pripájať potrebné služby. Zabezpečuje tiež integráciu procesného biznis modelu do IT prostredia.

Metasonic® PROOF – modul pre validáciu a optimalizáciu procesného modelu. Je založený na princípe S-BPM metodiky a umožňuje interaktívne testovanie IT aplikácie, vytvorenej automaticky z procesného modelu bez akéhokoľvek programovania. Validáciou procesného modelu a IT aplikácie sa realizuje aj ich optimalizácia.

Metasonic® BASE – administratívny komponent zabezpečujúci potrebnú infraštruktúru fungovania Metasonic®Suite v prevádzkovom prostredí. Používa sa aj na namapovanie organizačnej štruktúry na procesný biznis model ( role, užívatelia, skupiny).

Metasonic® FLOW – predstavuje vykonávateľnú (execution) aplikáciu pre riadenie workflow automaticky generovanú z procesného biznis modelu bez akéhokoľvek programovania.
Metasonic® FLOW predstavuje procesný portál Metasonic® Suite. Umožňuje subjektovo orientovaný prístup k biznis procesom, ktoré sú namodelované v Metasonic® BUILD. Koncoví užívatelia Metasonic® Suite používajú len tento modul Metasonic® Suite.

Jedinečnou a unikátnou konkurenčnou výhodou Metasonic® Suite je možnosť modelovania na interaktívnom modelovacom stole Metasonic® TOUCH, čo hlavne ľuďom z biznisu značne uľahčuje a zjednodušuje modelovanie a tiež odstráňuje obvyklé bariéry pred „počítačom a obrazovkou“.

Metasonic® Suite – Next Generation BPM Suite & Business Software:

 • extrémne krátky čas vytvorenia reálnej IT aplikácie (prototyp pripravený do 3-4 týždňov)
 • vysoká zaangažovanosť biznis oddelení pri tvorbe vlastnej IT aplikácie
 • silné prepojenie a odstránenie bariér medzi biznisom a IT
 • kontinuálne zlepšovanie IT aplikácie namiesto realizácie projektov
 • dramatické zníženie nákladov na servis a údržbu IT aplikácie
 • umožňuje meranie výkonnosti procesov na báze KPI
 • optimalizácia procesov založená na faktoch a číslach z reálnej prevádzky procesov, nie na „benchmarkingu&best practices“
 • podporované agilné metódy vývoja aplikácie (SCRUM)
 • riešenie vhodné pre procesný Cloud
 • natívna integrácia s výkonným DMS/ECM systémom

Metasonic® Suite – zákazníkmi deklarované prínosy z reálnych implementácii :

 • skrátenie času vývoja IT aplikácie: 40 – 60 %
 • zníženie nákladov na vývoj IT aplikácie: 60 – 80 %
 • skrátenie doby realizácie procesu: 30 – 70 %
 • zvýšenie priepustnosti procesu: 20 – 30 %
 • zníženie nákladov na implementáciu a servis ERP aplikácii: 20 – 40 %
 • redukcia change managementu v IT aplikáciach: 20 – 30 %